news

Nowy projekt biorafinerii w toku

Rozpoczęły się prace nad nowym, finansowanym ze środków unijnych, projektem, który ma na celu radykalne zwiększenie wydajności europejskich biorafinerii. Projekt pod nazwą EUROBIOREF (Europejski, wielopoziomowy

Rozpoczęły się prace nad nowym, finansowanym ze środków unijnych, projektem, który ma na celu radykalne zwiększenie wydajności europejskich biorafinerii. Projekt pod nazwą EUROBIOREF (Europejski, wielopoziomowy projekt zintegrowanej biorafinerii do zrównoważonego przetwarzania biomasy) dąży do poprawy efektywności ekonomicznej o 30%, obniżenia zużycia energii o 30% i zmniejszenia zużycia surowców o 10%.

Całkowity budżet czteroletniego projektu wynosi 37 mln EUR, z czego 23 mln EUR pochodzi z Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

Procesy biorafineryjne muszą ulec poprawie, jeżeli UE ma osiągnąć postawiony sobie cel zbudowania biogospodarki. Jednakże większość inicjatyw w tej dziedzinie koncentruje się na niewielkiej liczbie surowców i technologii. Celem projektu EUROBIOREF jest przezwyciężenie rozdrobnienia w sektorze biopaliw poprzez promowanie intensywniejszego sieciowania oraz koordynacji i współpracy między różnymi grupami.

Aby to osiągnąć utworzono konsorcjum projektu, które obejmuje cały łańcuch produkcji biomasy – od naukowców po przedsiębiorstwa z branży (bio)chemicznej i organizacje europejskie. Partnerzy opracują wspólnie zintegrowaną koncepcję biorafinerii dla szerokiego zakresu surowców i rozmaitych procesów (chemicznych, biochemicznych i termochemicznych). Tak zintegrowany system umożliwi wytwarzanie różnorodnych produktów, począwszy od chemikaliów, przez polimery i materiały, po wysokoenergetyczne paliwa lotnicze.

Partnerzy projektu przyjmują elastyczne i modułowe podejście do nowego systemu, co umożliwi im łatwe dostosowywanie go do wykorzystania w dużych i małych zakładach w różnych częściach Europy.

Mają nadzieję, że dzięki podniesieniu wydajności procesów reakcji, zapewnieniu większej elastyczności systemu oraz skróceniu czas produkcji i logistyki, będą w stanie podnieść efektywność ekonomiczną o 30%.

Ponadto mają zamiar obniżyć ilość zużywanej w procesie energii o 30% oraz zmniejszyć zużycie surowców o 10%. Ostatecznie zakłady powinny produkować zero odpadów.

Zrównoważony rozwój leży u podstaw projektu, a zespół przeprowadzi analizy środowiskowego cyklu życia zintegrowanej biorafinerii. Zrównoważenie społeczne systemu zostanie ocenione na podstawie wytycznych UNEP (Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych) dotyczących analizy społecznego cyklu życia produktów.

A to już wiesz?  Nowy projekt unijny badający fizykę materii miękkiej

“Ten program stanowi doskonałą sposobność do wypełnienia luki między rolnictwem a przemysłem chemicznym. Łączy cały łańcuch biomasowy w rentowne pod względem ekonomicznym i adaptowalne podejście, stwarzające miejsce dla zrównoważonej biogospodarki w Europie” – zauważył koordynator projektu profesor Franck Dumeignil z Wydziału Katalizy i Chemii Ciała Stałego (UCCS) Uniwersytetu Lille we Francji, dodając, że projekt zwiększy konkurencyjność Europy w tej dziedzinie.

Jak podsumowuje: “Co więcej, stanowi on okazję do stworzenia owocnych i obiecujących partnerstw między Europą a krajami tropikalnymi w tej nowoczesnej dziedzinie. Koncepcja promować będzie zrównoważony rozwój rolnictwa również i w tych krajach.”

Partnerzy projekt pochodzą z 14 krajów, a mianowicie z Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Grecji, Madagaskaru, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Wlk. Brytanii i Włoch.

Więcej informacji:

Projekt EUROBIOREF:
http://eurobioref.org/

7PR:
http://cordis.europa.eu/fp7/home_pl.html

Teksty pokrewne: 30441, 30909, 31824

Kategoria: Projekty
Źródło danych: Projekt EUROBIOREF
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu EUROBIOREF
Indeks tematyczny: Rolnictwo; Biopaliwa; Koordynacja, wspólpraca; Badania Naukowe

RCN: 31827
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=28&CAT=NEWS&QUERY=0127d36b83d5:768e:428cc8ac&RCN=31827

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy